Testovanie otcovstva analýzou DNA sa stalo rutinným postupom pri preukazovaní vzťahu biologický otec – dieťa a v prípade akýchkoľvek pochybností či už na strane označeného otca alebo matky o otcovstve voči dieťaťu je možné tento vzťah potvrdiť resp. vyvrátiť s prakticky 100 % istotou.

Použitá technológia analýzy vzoriek

Na laboratórnu analýzu vzoriek sa používajú štandardizované sady chemikálií a laboratórne prístroje vybavené počítačovými softvérmi na analýzu špecifických genetických značiek (markerov), ktoré každý jedinec dedí od svojich biologický rodičov v pomere 1:1. Každý jedinec má vo svojej DNA jednu verziu genetického markera (alelu) od matky a jednu od otca. Na základe ich identifikácie je možné priamym porovnaním zistiť, či testovaný otec je alebo nie je biologickým otcom dieťaťa. Zároveň môžeme vypočítať pravdepodobnosť otcovstva testovaného muža k dieťaťu, pričom so súčasnými metódami sa dajú dosiahnuť hodnoty vyššie ako 99,9 % v prospech otcovstva (táto hodnota sa označuje ako otcovstvo prakticky preukázané) a 100 % v prípade vylúčenia otcovstva. Výstupom testu otcovstva sú najčastejšie tieto typy údajov:

 • 1. Pre všetky typy testov je súčasťou výsledkového reportu vybraný súbor identifikovaných alel v tabuľkovej podobe ktoré môžu slúžiť na laické zhodnotenie otcovstva (postačuje nájsť kombináciu jednej z identifikovaných alel matky a jednej z identifikovaných alel otca v dvojici identifikovaných alel dieťaťa pre každý z analyzovaných genetickým markerov);
 • 2. v prípade Informatívneho prenatálneho testu otcovstva hodnotou vyjadrujúcou frekvenciu haplotypu identifikovaného u dieťaťa v celosvetovej databáze Y-STR haplotypov – YHRD (spravidla >1:1000);
 • 3. v prípade Univerzálneho prenatálneho testu otcovstva matematické stanovenie pravdepodobnosti otcovstva testovaného muža k dieťaťu v podobe údajov označených ako pravdepodobnosť otcovstva (spravidla >99.9 %);
 • 4. v prípade postnatálnych testov otcovstva matematicky stanovenú hodnotu kombinovaného indexu paternity (CPI), ktorý udáva koľkokrát je pravdepodobnejšie, že testovaný muž je biologickým otcom dieťaťa v porovnaní s pravdepodobnosťou, že ním je muž náhodne vybraný z populácie (spravidla >1:1000);
 • 5. v prípade postnatálnych testov otcovstva matematické stanovenie pravdepodobnosti otcovstva testovaného muža k dieťaťu v podobe údajov označených ako pravdepodobnosť otcovstva (W), ktorá udáva percentuálnu pravdepodobnosť, že analyzovaný muž je biologickým otcom testovaného dieťaťa (spravidla >99.9 %).

Využitie testu otcovstva nie je striktne rezervované pre podozrievavých či podvedených mužov, v praxi sa stretávame aj s prípadmi využitia pri uplatňovaní dedičských nárokov, ak žena otehotnela práve v čase výmeny životných partnerov a chce mať istotu, ktorý z nich je biologickým otcom dieťaťa, ale napríklad aj pri identifikácii telesných pozostatkov napr. pri únosoch, po katastrofách či za účelom identifikácie tiel z masových hroboch.

Druhy testov otcovstva a ich špecifiká

 • 1. Prenatálne testy otcovstva – jedná sa o testy realizované pred narodením dieťaťa. Odber vzoriek (realizuje sa odberom krvi) pre tieto testy je možné realizovať po ukončení 10. týždňa tehotenstva (je potrebné sa na odber vopred objednať). V malej časti vzoriek (do 10 %) nie je možné výsledok testu získať a test sa pre nízky podiel fetálnej DNA v krvi tehotnej musí zopakovať. V tejto súvislosti sa vyžaduje opakovaný odber krvi od tehotnej s odstupom 2 týždňov od prvého odberu. Za takéto opakovanie testu sa neplatí.
  • a) Informatívny test otcovstva – je určený pre tehotné ženy s plodom mužského pohlavia. V prípade, že tehotná pohlavie plodu nepozná je možné si u nás objednať test na určenie pohlavia plodu. Pri teste sa využívajú Y-chromozómové markery (Y-STR), preto nie je možné ho využiť ak ako potenciálni biologickí otcovia prichádzajú do úvahy muži, ktorí sú príbuzní po mužskej línii (napr. bratia, otec a syn, strýko a synovec, a pod.). Štandardne sa analyzuje 1 vzorka od tehotnej ženy a 1 vzorka od potenciálneho biologického otca plodu. Pri tomto teste akceptujeme ako vzorku od potenciálneho otca aj neštandardný materiál - žuvačka, ohorok, necht, zubná kefka, holiaci strojček a pod.
  • b) Univerzálny test otcovstva – je určený pre tehotné ženy s plodom mužského aj ženského pohlavia. Pre nižšiu informatívnosť analyzovaných chromozómových markerov je v prípade, že ako potenciálni biologickí otcovia prichádzajú do úvahy muži, ktorí sú príbuzní (bratia, otec a syn a pod.) je potrebné v rámci testu analyzovať vzorky od všetkých takýchto mužov. Štandardne sa analyzuje 1 vzorka od tehotnej ženy a 1 vzorka od potenciálneho biologického otca plodu.
 • 2. Postnatálne testy otcovstva – jedná sa o testy realizované po narodení dieťaťa. Odber sa vykonáva odberovými tampónmi a je úplne bezbolestný.
  • a) Anonymný test otcovstva – odbery sú realizované klientom na nami zaslané odberové tyčinky. Štandardne sa analyzuje 1 vzorka od matky, 1 vzorka od dieťaťa a 1 vzorka od potenciálneho biologického otca. Vzorka od matky však nie je nevyhnutná pre úspešnú realizáciu testu.
  • b) Súdnoznalecký test otcovstva – odbery sú realizované pod dohľadom súdneho znalca, ktorý jednoznačne overí a potvrdí ich autenticitu a ručí za zachovanie maximálnej diskrétnosti. Tento druh testu je možné použiť ako dôkaz pri súdnom konaní. Štandardne sa analyzuje 1 vzorka od matky, 1 vzorka od dieťaťa a 1 vzorka od potenciálneho biologického otca.

Ako získam vhodný materiál na test otcovstva?

V prípade prenatálnych testov otcovstva sa od zúčastnených osôb štandardne vyžaduje odber krvi. Na odber krvi je potrebné sa vopred objednať na telefónnom čísle +421 908 297 726 alebo e-mailom: geneton@geneton.sk.

V prípade postnatálnych testov otcovstva sa odber vzoriek štandardne realizuje bezbolestným sterom bukálnej sliznice, kedy sa tampónom niekoľkokrát zotrie vnútorná strana líca, tampón sa nechá vysušiť a takto získaný materiál sa vloží do nárazuvzdorného obalu a pošle na spracovanie do laboratória.

V prípade, že to daný typ testu umožňuje a nie je možné získať biologický materiál na analýzu štandardným spôsobom, test otcovstva je možné previesť aj z neštandardných materiálov ako sú napr. žuvačka, cigaretový ohorok, necht a pod.. Tento materiál si však vyžaduje individuálny prístup a pri analýze neštandardných vzoriek nie je možné zaručiť úspešné získanie DNA profilu vhodného na realizáciu testu. V prípade požiadavky na spracovanie neštandardného typu vzoriek je potrebné sa vopred informovať na telefónnom čísle +421 908 297 726 alebo e-mailom: geneton@geneton.sk.

Ako je zaručená anonymita pri Anonymnom teste otcovstva?

Vzorky sú označené výhradne číselnými identifikátormi, ktoré si volí samotný objednávateľ testu a preto identita zúčastnených osôb zostáva v úplnej anonymite. Navyše biologický materiál po zaslaní výsledku testu otcovstva nearchivujeme ale likvidujeme pre zabezpečenie zvýšenej ochrany súkromia objednávateľa testu.

Ako získať odberovú sadu v prípade Anonymného testu otcovstva?

Odberovú sadu poskytujeme bezplatne po zaslaní vašich kontaktných údajov na e-mailovú adresu geneton@geneton.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 297 726. Ak ste by ste preferovali osobné vyzdvihnutie odberovej sady, termín a miesto stretnutia si dohodnite vopred prostredníctvom uvedených kontaktov.

Aké sú ceny testov otcovstva v prípade štandardných a neštandardných podmienok odberu vzoriek?

Pri zachovaní svetových štandardov a použití celosvetovo využívaných testovacích sád a prístrojov ponúkame testy otcovstva v štandardnom prevedení. Odber vzoriek je realizovaný na nami odporučených odberových miestach, resp. nami dodanými odberovými súpravami. V štandardnej dobe na realizáciu analýz a zo základného súboru vzoriek (1x matka, 1x dieťa, 1x potenciálny otec) realizujeme úkony v týchto cenových reláciach:

Typ testu Časová náročnosť Cena EUR
(vrátane DPH)
Prenatálne testy otcovstva v prípade štandardných podmienok odberu vzoriek:
Informatívny test otcovstva 10 pracovných dní 480,-
Univerzálny test  otcovstva 10 – 20 pracovných dní 1 500,-
Prenatálne testy otcovstva v prípade neštandardných podmienok odberu vzoriek:
Informatívny test otcovstva
- určenie pohlavia plodu 84,-
- každý ďalší potenciálny otec 120,-
- neštandardná vzorka na analýzu          (potenciálny otec) 49,-
Univerzálny test otcovstva
- určenie pohlavia plodu 84,-
- každý ďalší potenciálny otec 250,-
Postnatálne testy otcovstva v prípade štandardných podmienok odberu vzoriek:
Anonymný test otcovstva 5 pracovných dní 175,-
Súdnoznalecký test otcovstva 10 20 pracovných dní 425,-
Postnatálne testy otcovstva v prípade neštandardných podmienok odberu vzoriek:
Anonymný test otcovstva
- každé ďalšie dieťa/ďalší potenciálny otec 66,-
- expresná realizácia analýzy 3 pracovné dni 59,-
- neštandardná vzorka na analýzu          (dieťa/potenciálny otec) 49,-
Súdnoznalecký test otcovstva
- každé ďalšie dieťa/ďalší potenciálny otec 120,-

 

Štandardná časová náročnosť analýzy pri testoch otcovstva je definovaná ako počet pracovných dní odo dňa nasledujúceho po doručení vzoriek a pripísania úhrady za test na účet Geneton s.r.o. do dňa zaslania výsledkového reportu sa líši v závislosti na type testu a prípadne aj type vzoriek zaslaných na analýzu.