V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, bolo vybudované Výskumné centrum molekulárnej genetiky. Projekt s názvom REVOGENE (ITMS:26240220067) bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Výskum a vývoj.

Ambíciou výskumného centra REVOGENE je realizovať výskum nadnárodného významu v slovenskom prostredí s využitím špičkovej infraštruktúry na báze analýz využívajúcich masívne paralelné sekvenovanie.

Našou víziou je prinášať a implementovať dosiahnuté výsledky výskumu s pozitívnym vplyvom na spoločnosť.

Vstup pre riešiteľov projektu

Vyhlásenie: „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

 

Odkazy na články s referenciou REVOGENE: