V rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 sme podali 2 projekty:

1. Názov projektu: Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre výskum v oblasti genomiky pre potreby budúcej úspešnej implementácie personalizovanej a preventívnej medicíny na Slovensku.

Projekt je pokračovaním projektu REVOGENE I. a je zameraný na základný a aplikovaný výskum v oblasti genomiky a bioinformatiky pre potreby budúcej úspešnej implementácie genomických analýz do procesu vytvorenia ďalšieho predpokladu na ceste k personalizovanej a preventívnej medicíny na Slovensku.

2. Názov projektu: Inovatívne metódy z oblasti IKT a biomedicínskeho výskumu zameraného na Výskum a vývoj poznatkovej bázy na zefektívnenie procesu diagnostiky a manažmentu pacientov s Lynchovým syndrómom

Projekt je prioritne zameraný na priemyselný výskum zaoberajúci sa formou kolorektálneho karcinómu, takzvaný Lynchov syndróm.

V rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 (DSV) pripravujeme ďalší projekt.