Identifikácia polymorfizmov génov zapojených do farmakokinetických a farmakodynamických procesov, ktoré sú významnými prediktormi odpovede liečeného na podané lieky.