Vedecká pracovníčka a zároveň študentka 3. ročníka doktorandského štúdia na Katedre molekulárnej biológie PriF UK. Venuje sa molekulárnej analýze vzoriek s nízkym zastúpením v zmesných vzorkách a všeobecne analýze dát z aplikácií masívne paralelného sekvenovania. Je spoluautorkou 4 indexovaných alebo karentových odborných publikácií. Je členkou pracovnej skupiny SSLG na vypracovanie dokumentov ohľadom špecifických aspektov implementácie genomických prístupov do klinickej praxe v SR.