Samostatný vedecký pracovník/molekulárny genetik vo veku 35 rokov. Študoval na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde získal akademické tituly všetkých troch úrovní (Bc., Mgr., RNDr., PhD.). Kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Svoju profesionálnu prax v rámci zamestnania uskutočňoval/uskutočňuje na spomínanej katedre PriF UK, ako aj v Slovenskej akadémii vied (pôvodne na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, neskôr v Molekulárno-medicínskom centre SAV, ktoré sa prednedávnom premenovalo na Ústav klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV), kde mu bol pridelený vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník) a v spoločnosti Geneton s.r.o. V rámci pedagogickej aktivity na PriF UK prednáša tematiku farmakogenetiky a farmakogenomiky v rámci predmetu molekulárna genetika človeka, vývinovú genetiku v rámci predmetu evolučná biológia 2, v minulosti viedol 9 rokov praktické cvičenia z vybraných tém predmetov genetika človeka a molekulárna genetika človeka a viedol/vedie viacero bakalárskych a diplomových prác. Vo výskumnom smerovaní sa venuje diagnostickým možnostiam závažných dedičných ochorení, v klasickom poňatí považovaných za monogénové, a ich molekulárno-genetickej charakterizácii v populácii SR. Hlavným fokusom jeho práce v danej oblasti sa posledné roky stalo masívne paralelné sekvenovanie a z neho vyplývajúce možnosti genomickej medicíny. Databáza Scopus eviduje 18 jeho vedeckých publikácií (pre verzie priezviska „Radvanszky J“ a „Radvansky J“), ktoré získali doteraz 175 citácií (h-index 8). Je členom Európskej spoločnosti pre humánnu genetiku (European Society of Human Genetics), Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG) a pracovnej skupiny SSLG na vypracovanie dokumentov ohľadom špecifických aspektov implementácie genomických prístupov do klinickej praxe v SR. Bola mu tiež dvakrát pridelená cena SSLG za najlepšiu publikáciu v danom roku (2013 a 2014), cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategórii biologické a lekárske vedy a 3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV v roku 2012. Je tiež členom redakčnej rady odborného časopisu Newslab.