Vedecký pracovník/molekulárny genetik, študoval na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde získal akademické tituly všetkých troch úrovní (Bc., Mgr., RNDr., PhD.). Kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka získal na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Na Slovenskej akadémii vied mu bol pridelený vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník). Venuje sa aj pedagogike, pričom na Prif UK prednáša tematiku farmakogenetiky a farmakogenomiky a viedol/vedie viacero bakalárskych a diplomových prác. Vo výskumnom smerovaní sa venuje diagnostickým možnostiam závažných monogénových ochorení a ich molekulárno-genetickej charakterizácii v populácii SR. Hlavným fokusom jeho práce sa stalo masívne paralelné sekvenovanie a z neho vyplývajúce možnosti genomickej medicíny. Výsledkom jeho výskumnej činnosti (k septembru 2016) je spoluautorstvo jednej monografie, autorstvo/spoluautorstvo 16 vedeckých publikácií evidovaných v Current Contents, 6 vedeckých publikácií v domácich alebo zahraničných periodikách mimo Current Contents a mnoho desiatok abstraktov z rôznych vedeckých konferencií. Podľa databázy SCOPUS jeho publikácie získali doteraz 123 citácií a jeho Hirschov index je aktuálne 6. Je členom Európskej spoločnosti pre humánnu genetiku (European Society of Human Genetics), Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG) a pracovnej skupiny SSLG na vypracovanie dokumentov ohľadom špecifických aspektov implementácie genomických prístupov do klinickej praxe v SR. Bola mu tiež dvakrát pridelená cena SSLG za najlepšiu publikáciu v danom roku (2013 a 2014), cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014 v kategórii biologické a lekárske vedy a 3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV v roku 2012.